05/28 

Informuojame, kad 2020-04-22 įvyko pakartotinis eilinis visuotinis Grigiškių kredito unijos  narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 m. įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 m. ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  6. Išrinkta kredito unijos valdyba ir valdybos pirmininkas;
  7. Išrinktas kredito unijos paskolų komitetas ir komiteto pirmininkas;
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai iki kadencijos pabaigos priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  9. Patvirtinti Grigiškių kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją – Stanislav Ignatovič

tel. Nr. +370 671 28061, el. paštas stanislav@gku.lt