04/02 

Grigiškių kredito unijos  pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 21 d., priimti sprendimai:

  1. Valdybos metinė ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Tvirtinti valdybos metinę ataskaitą už 2018 metus, įvertinant ją teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Tvirtinti paskolų komiteto ataskaitą už 2018 metus, įvertinant ją teigiamai.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2018 metus. Ataskaitos įvertinimas.

NUTARTA: Tvirtinti vidaus audito tarnybos  ataskaitą už 2018 metus, įvertinant ją teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. pristatymas ir 2018 m. pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

NUTARTA: Tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus. Tvirtinti 2018 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.

  1. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

NUTARTA: Tvirtinti 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.