03/02 

P R A N E Š I M A S GRIGIŠKIŲ KU NARIAMS

 

2018 m. kovo mėn. 21 d. 15 val, Grigiškių  KU patalpose, buveinės adresas:Grigiškės, Kovo 11-osios g. Nr. 34-33 šaukiamas  eilinis  visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

 

  1. Stebėtojų ataskaita.Įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita.Įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita.Įvertinimas.
  4. Vidaus audito tarnybos ataskaita.Įvertinimas.
  5. Metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projekto pristatymai,tvirtinimai.
  6. 2018 m.sąmatos tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 KU nuosavo kapitalo.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) tvirtinimas KU vadovams.
  9. Įstatų tvirtinimas.
  10. Valdybos narių rinkimai.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais KU nariai gali susipažinti KU patalpose, adresas: Kovo 11-osios g. Nr. 34-33, Grigiškės. Narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti  iš anksto raštu pagal valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo tvarką. Dėl papildomos informacijos teirautis  tel. Nr.  (8-5- 2432315). Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neįvykus eiliniam susirinkimui dėl kvorumo bus kviečiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas 2018 m. kovo 28 d. 15 val., Vilniaus Grigiškių vidurinėje mokykloje, Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės.

 

Valdyba